Your LifeStyle
เรื่องราวที่ควรรู้สำหรับการดูแลสุขภาพคนที่เรารัก แซนนิต้าห่วงใยจึงรวบรวมมาบอกกล่าวเล่าต่อ หากคุณสนใจเนื้อหาเรื่องอื่นใดที่ยังไม่มี เรายินดีจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสุขภาพตลอดไป

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผ้าอนามัย
ผ้าอนามัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซับเลือดประจำเดือน (ระดู) ทำจากวัสดุห่อหุ้มและวัสดุเนื้อใน มีขนาดตามกำหนด มีความนุ่มและสะอาดพร้อมทั้งมีคุณสมบัติดูดซึมของเหลวได้ดี ผ้าอนามัย...
คำแนะนำการใช้ผ้าอนามัย
เวลาซื้อควรดูลักษณะของภาชนะบรรจุ ควรปิดสนิทและไม่มีกลิ่นอับชื้น เมื่อเปิดใช้แล้วควรปิดกล่องหรือภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย เก็บไว้ในที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง ผ้าอนามัยที่เปิดกล่องใช้เหลือเก็บไว้นานๆ ไม่ควรเอามาใช้...
ทราบหรือไม่ว่า?
ผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการใช้ผ้าอนามัยเป็นจำนวน 20,000 แผ่น ในช่วงวัยประจำเดือน (อายุเฉลี่ยระหว่าง 12-45 ปี) และทราบอีกหรือไม่ว่า...สาระน่ารู้เกี่ยวกับผ้าอนามัย
ผ้าอนามัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซับเลือดประจำเดือน (ระดู) ทำจากวัสดุห่อหุ้มและวัสดุเนื้อใน มีขนาดตามกำหนด มีความนุ่มและสะอาดพร้อมทั้งมีคุณสมบัติดูดซึมของเหลวได้ดี ผ้าอนามัย จัดเป็นเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับสตรี และมีปริมาณการใช้ที่สูง จึงได้มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดให้ผ้าอนามัยเป็นเครื่องสำอางที่กำหนดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 22 (2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2517

ผ้าอนามัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ผ้าอนามัยใช้ภายนอก หมายถึง ผ้าอนามัยที่ใช้รองรับดูดซึมเลือดประจำเดือน
ซึ่งมิได้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอด และต้องผลิตให้ถูกสุขลักษณะ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบห่วง ,
แบบแถบปลาย , แบบแถบกาว
2. ผ้าอนามัยชนิดสอด หมายถึง ผ้าอนามัยที่ใช้สอดใส่เข้าในช่องคลอดเพื่อดูดซึมเลือดประจำเดือนและ
ต้องผลิตโดยวิธีการปลอดเชื้อ

ลักษณะที่ดีของผ้าอนามัย
1. ดูจากภายนอกต้องสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือรอยเปื้อนเปรอะ
2. มีกลิ่นสะอาด ไม่อับชื้น
3. การดูดซึมต้องเร็ว สามารถกระจายของเหลวจากส่วนกลางไปยังหัวท้าย
4. ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ หรือเกิดการระคายเคือง
5. ภาชนะบรรจุผนึกสนิทเรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นและแมลงต่างๆ